CONDICIONS GENERALS

 • L’ocupació temporal de l’allotjament turístic dóna dret, a la utilització de totes les seves dependències i accessoris, a la utilització de tot el parament de la llar expressament destinat a l’ús dels hostes, i a la utilització de la piscina, si és el cas, així com de tots els espais i instal·lacions complementaris de l’allotjament.
 • El client/usuari de l’allotjament es compromet a lliurar en idèntiques condicions el que rep, tant l’allotjament turístic com el seu mobiliari i parament, essent de la seva responsabilitat la reposició i reparació de les pèrdues, danys o deteriorament que li siguin imputables. Així mateix, es fa responsable dels objectes o béns personals que dipositi en l’allotjament durant la seva estada.
 • En cas que hi hagi un imprevist que no permeti complir els dies i/o hores d’entrada i sortida estipulades, les parts resten obligades a notificar-se mútuament i de forma fefaent el possible canvi, sens perjudici de respectar les condicions de període d’estada i preu inicialment acordades.
 • En el cas que es sobrepassi la capacitat d’ocupació contractada, el titular de l’allotjament turístic podrà refusar les places suplementàries.
 • El preu total de l’allotjament s’obliga a pagar de la següent forma:
 1. a) La quantitat del 25% de la reserva es farà efectiva en el moment de la signatura del present document en concepte de pagament avançat del preu total. El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària.
 2. b) La resta es farà efectiva el dia d’entrada, juntament amb una fiança de 100€ i l’import corresponent a la taxa turística.
 • ANUL·LACIÓ: En cas d’anul·lació de la reserva caldrà comunicar-ho al titular de l’allotjament mitjançant notificació fefaent. La cancel·lació efectuada per la persona usuària dins els 10 dies anteriors a la data d’arribada dóna lloc a les següents penalitzacions, llevat de pacte en contrari: a) Reserva per 2 o menys dies, el 50% del preu total d’estada. b) Reserva per més de 2 dies i fins a 7 dies, el 35% del preu total d’estada. c) Reserva per més de 7 dies, el 25% del preu total d’estada. Les anteriors penalitzacions no són d’aplicació quan la cancel·lació es produeix per causa de força major, degudament acreditada.
 • CESSIÓ: El client pot cedir el seu contracte a un tercer cessionari, que compleixi les mateixes condicions per fer efectiva l’ocupació pactada. El client haurà d’informar, de forma fefaent, d’aquesta voluntat de cessió al titular de l’allotjament com a mínim 15 dies abans de la data d’inici de l’ocupació pactada. El titular de l’allotjament podrà no acceptar aquesta cessió.
 • S’accepten animals de companyia, previ pagament de 10€ per animal i estada.
 • La relació contractual es regirà per la lliure voluntat de les parts en cada moment, i supletòriament per allò previst en el Codi Civil i les normes aplicables, Decret 159/2012 de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i habitatges d’ús turístiques així com totes les normes vigents en matèria de disciplina de mercat i protecció de consumidors i usuaris.
 • Allotjament adherit a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya. Número 560.

  AVÍS LEGAL WEB

  Aquesta pàgina és propietat de Can Palau (Marc Escaffre).
  Tots els continguts texts, imatges i codis són de la nostra propietat o de tercers a qui s’han adquirit els seus dretes de explotació, y estan protegits pels drets de Propietat Intel·lectual i industrial.
  En virtut d’allò establert per la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades personals que ens proposi a través d’aquesta pàgina seran tractats amb absoluta confidencialitat i s’incorporaran als nostres fitxers amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats, respondre a les seves sol·licituds d’informació, així com remetre-li informació referents als nostres productes i serveis, inclòs per mitjans electrònics. En qualsevol cas podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos per la llei, dirigint-se a: Marc Escaffre, Can Palau, 17707 (Agullana).


  CLÁUSULA D’INFORMACIÓ CLIENTS CONFIRMACIÓ DE RESERVA

  “Per les confirmacions de reserva via fax o correu electrònic”

  En compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals (LOPD), li informem que totes les seves dades personals seran incorporades a un fitxer de “Gestió”, amb la finalitat de gestionar les seves reserves. En qualsevol moment té el dret de exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a Marc Escaffre (Can Palau), C/Can Palau. 17707 Agullana (Girona).